หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว4605 D02H การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 5 97,000.00 97,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-10-02 14:33:45
ว4484 C02A จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 100,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
100,000.00 - อื่น ๆ 2023-09-28 15:20:21
ว4042 C02D ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ เพื่อร่วมประชุมสัมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ 20,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,800.00 วิภาวรรณ เดิมรัตนกุล (กลุ่มพัฒฯ) อื่น ๆ 2023-09-13 10:04:27
ว3864 C02A ค่าตอบแทนการตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (ปากเหมือง,พุน้อย) 58,200.00 58,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-09-12 16:05:27
ว3787 C02A การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) 607,500.00 36,031.50
ดำเนินงาน ลงทุน
571,468.50 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-09-12 15:59:16
ว3769 C02E การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5,700.00 5,700.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 2023-09-04 14:53:33
ว3727 A01A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 (กันยายน) 228,200.00 75,191.92
ดำเนินงาน ลงทุน
153,008.08 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-09-01 14:38:04
ว3629 C02A การประชุมจัดทำเอกสารคู่มือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ระบบ B-OBEC) 4,480.00 4,480.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-08-31 14:09:01
ว3656 H01B การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค 3,500.00 3,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-08-31 13:32:33
ว3627 D03A กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 3,500.00 3,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปุณณภัสสร์ สุขเจริญ อื่น ๆ 2023-08-31 13:10:21
ว3670 C02B การประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2023-08-31 12:55:21
ว3528 D06G การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ปราณี จงศรี อื่น ๆ 2023-08-28 16:30:10
ว3458 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 4 100,000.00 100,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-08-23 11:06:09
ว3360 A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ครั้งที่ 4) 11,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-08-23 10:44:10
ว3431 E03A จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน (ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) รายเดิมรับทุนต่อเนื่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 943,500.00 943,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-08-23 10:27:23
ว3449 D02P ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2566 310,050.00 77,232.00
ดำเนินงาน ลงทุน
232,818.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2023-08-23 10:18:59
ว3430 D02P ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการคัดเลือกครูผู้ช่วย รอง ผอ. สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา ปี พ.ศ. 2566 70,850.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
70,850.00 สุภัตรา สุขสวัสดิ์ อื่น ๆ 2023-08-23 10:13:35
ว3313 E03A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) เพิ่มเติม 208,000.00 208,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-08-23 10:00:58
ว3310 D02N โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโครงการฯ 39,000.00 39,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2023-08-23 09:44:32
ว3386 C02A การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (ระบบ B-OBEC) 4,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-08-23 09:33:17
ว3194 C02A ค่าตอบแทนการตรวจจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (นเรศวรห้วยผึ้ง) 18,600.00 18,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-08-16 09:42:39
ว3134 D01G การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้ร่วมงานและอาสาสมัครการอบรมวิชาการภาษา และวัฒนธรรมไทย (เพิ่มเติม) รุ่น133 และ 134 3,350.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,350.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ (บ้านห้วยมงคล) อื่น ๆ 2023-08-16 09:31:02
ว3154 G01A โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 35,000.00 35,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 2023-08-15 10:48:28
ว3201 C02A การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ 2566 1,800.00 1,768.00
ดำเนินงาน ลงทุน
32.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-08-15 10:38:03
ว3203 C02A ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 4,000.00 2,120.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,880.00 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ อื่น ๆ 2023-08-15 10:20:54
ว3099 D03A การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สำหรับทีมเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team : RT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 ปุณณภัสสร์ สุขเจริญ อื่น ๆ 2023-08-07 15:43:11
ว3095 D02P การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน) 523,800.00 496,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
27,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-08-04 10:18:13
ว3037 D02D การประชุมปฏิบัติการบทบาทความร่วมมือการดำเนินงานในโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4,500.00 2,088.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,412.00 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-08-04 10:10:23
ว3038 E03A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (30%) 19,625,974.00 19,625,974.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-08-02 15:54:52
ว3044 E03A การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับการจัดการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 24,936.00 24,936.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-08-02 15:31:33
ว2955 D02N พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ประจำปีการศึกษา 2565 6,000.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
-2,000.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-08-02 15:02:12
ว3000 C02A ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) 4,400.00 4,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-08-02 14:38:14
ว3002 C02B ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 80,900.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
80,900.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2023-08-02 14:25:04
ว2988 D06F โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-08-02 14:14:46
ว2988 D06G เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์พร้อมรับการประเมิน PISA 2025 2,000.00 1,856.00
ดำเนินงาน ลงทุน
144.00 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ อื่น ๆ 2023-08-01 18:43:13
ว2953 C02A โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2566 (ติดตาม 10,000 ซื้อหนังสือฯ 50,930) 60,930.00 18,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
42,930.00 กฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-08-01 18:13:48
ว2953 C02D โครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ 3,000.00 3,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2023-08-01 18:07:24
ว2953 C02E การสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ปีการศึกษา 2566 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 รชศา นาคมุสิก อื่น ๆ 2023-08-01 17:58:57
ว2821 C02D การแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ ปี 2566 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17,000.00 16,920.00
ดำเนินงาน ลงทุน
80.00 รชศา นาคมุสิก อื่น ๆ 2023-07-21 14:34:45
ว2849 E02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ครั้งที่ 2 9,800.00 9,692.00
ดำเนินงาน ลงทุน
108.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-07-21 14:20:46
ว2819 C02A แจ้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ชาลี โกจิ๋ว อื่น ๆ 2023-07-21 14:02:58
ว2783 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หนองน้ำกลัด) 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-07-21 12:22:53
ว2783 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (หนองน้ำกลัด) 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-07-21 12:14:03
ว2750
ว3517
E01A การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดสรรครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 7,912 โรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1 โอน 396,000 ครั้งที่ 2 โอน 180,500) 576,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
576,500.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-07-21 12:08:32
ว2738 D02P ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2566) 4,327,500.00 4,185,848.00
ดำเนินงาน ลงทุน
141,652.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-07-13 11:08:26
ว2666 D02C ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 3 102,000.00 102,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 อุษา ยี่รงค์ อื่น ๆ 2023-07-13 10:37:41
ว2729 D04B อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนบ้านหนองหมู) 99,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
99,000.00 จุรีพร ศงวงศ์ อื่น ๆ 2023-07-13 10:20:27
ว2687 D02P อนุมัติรายชื่อโรงเรียนและจัดสรรงบประมาณค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 (สิงหาคม-กันยายน 2566) 189,360.00 141,750.00
ดำเนินงาน ลงทุน
47,610.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-07-13 10:04:59
ว2716 C02A โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อื่น ๆ 2023-07-13 09:48:03
ว2716 C02A การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ระดับประเทศ 2,600.00 2,168.00
ดำเนินงาน ลงทุน
432.00 นุ่นนภา เหล่าเจริญ อื่น ๆ 2023-07-13 09:44:08
ว2716 C02A ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) 7,000.00 6,792.00
ดำเนินงาน ลงทุน
208.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-07-13 09:41:00
ว2591 C02A การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เมษายน-มิถุนายน 2566) 607,500.00 587,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,200.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-07-07 11:55:23
ว2543 D06B การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี (CODING) 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-07-07 11:49:28
ว2453 D06G โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพื่อยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ด้านการอ่านของผู้เรียนด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-06-28 14:15:57
ว2502 C02D ค่าใช้จ่ายในการจัดทำผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 1 5,000.00 5,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2023-06-28 14:06:39
ว2513 C02E จัดสรรโอนเงินงบประมาณสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัด และศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)) 9,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,000.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-06-28 11:10:27
ว2531 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-06-28 10:58:15
ว2339 C02A ประชุมจัดทำเอกสารคู่มือแนวทาง บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (DATA Management Center :DMC) ปีการศึกษา 2566 2,300.00 2,220.00
ดำเนินงาน ลงทุน
80.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-06-20 12:14:29
ว2424 A01A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 3 (มิถุนายน-สิงหาคม 2566) 684,600.00 684,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-06-20 12:08:17
ว2075 D06F การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษาด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 4,400.00 3,728.00
ดำเนินงาน ลงทุน
672.00 นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ อื่น ๆ 2023-06-08 10:36:59
ว2048 E01A การจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานใบความรู้) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 13,856.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,856.00 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-06-08 10:29:36
ว2030
ว2030
A01A ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 มิุนายน-สิงหาคม 2566 914,000.00 807,504.00
ดำเนินงาน ลงทุน
106,496.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-05-26 11:46:01
ว1962 D04A การโอนจัดสรรงบประมาณในการประเมินคุถณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 45,000.00 45,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-05-26 11:37:21
ว1911 D02D การจัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ "ภาพความสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี" (โรงเรียนบ้านตำหรุฯ) 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-05-22 10:48:18
ว1859 C02D โครงการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานฉลอง 100ป ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 228,600.00 228,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-05-22 10:33:04
ว1915 D02G การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษาภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ระยะที่ 1 รุ่นที่ 2 และอบรมต่อยอดวิทยากร 1,800.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2023-05-19 16:35:26
ว1886 C02D การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปลูกผังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี 2,200.00 2,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปุณณภัสสร์ สุขเจริญ อื่น ๆ 2023-05-19 15:36:07
ว1668 D04A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ครั้งที่ 1 44,000.00 44,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-05-19 15:18:46
ว1668 E02A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ครั้งที่ 1 29,200.00 29,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-05-19 15:15:42
ว1702 C02D อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 1,500.00 1,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร อื่น ๆ 2023-05-19 14:51:14
ว1479 D02N ค่าใช้จ่ายในการขยายผลการฝึกอบรมเนื้อหาระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ให้กับโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา โรงเรียนรุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 13,200.00 13,200.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-05-02 09:06:23
ว1603 D02C การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 2 68,000.00 68,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-05-02 08:55:25
ว1378 H01B โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 50,000.00 39,810.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,190.00 วิรุตต์ ราศรี อื่น ๆ 2023-04-11 14:37:56
ว1387 C02A การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 2,300.00 2,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นุ่นนภา เหล่าเจริญ อื่น ๆ 2023-04-11 13:40:00
ว1349 D02P จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – เดือนมิถุนายน 2566) 523,800.00 496,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
27,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-04-05 15:47:33
ว1282 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฝึกอบรมขยายผลให้โรงเรียนในโครงการ) 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-04-05 15:42:53
ว1282 C01B การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโยงกับสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ค่าเดินทางไปฝึกอบรม) 7,800.00 6,352.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,448.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-04-05 15:30:08
ว1299
ว1299
D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 3 4,919,850.00 4,305,540.00
ดำเนินงาน ลงทุน
614,310.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-04-05 15:12:51
ว1231 H01C การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ฯ 4,400.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,400.00 นายวิรุตติ์ ราศรี อื่น ๆ 2023-04-03 09:42:15
ว1258
ว1258
A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (เพิ่มเติม) 38,000.00 38,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-04-03 09:37:46
ว1230 C02E การจัดสรรโอนงบประมาณ และแจ้งแนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30,000.00 30,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2023-04-03 09:32:57
ว1226 H01A การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 60,000.00 54,770.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,230.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-04-03 09:28:14
ว1173 D02K ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการถอดบทเรียนโครงการขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษาและเด็กตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2565 3,000.00 1,360.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,640.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-03-27 13:54:30
ว1168 D02P จัดสรรงบประมาณค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) 378,720.00 378,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
720.00 ไพลิน เกตุธิโภค อื่น ๆ 2023-03-27 13:49:59
ว1028 E03A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 24,641,916.00 24,641,916.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-03-20 10:32:05
ว1036 D02K การดำเนินงานโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(โครงการพาน้องกลับมาเรียน) 12,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
12,000.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 2023-03-20 09:40:23
ว956 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น 5,400.00 5,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-03-20 09:25:12
ว824 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,000,000.00 1,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา นันท์ชนาโชติ อื่น ๆ 2023-03-14 10:39:27
ว700
ว700
A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) 510,000.00 504,012.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,988.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-02-24 16:30:09
ว686 C02E จัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการขยายผลจำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่ 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กมลพัทน์ ขวดทอง อื่น ๆ 2023-02-24 16:19:36
ว709 A01A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 684,600.00 684,600.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-02-24 16:11:32
ว567 C02B การดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 12,300.00 12,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2023-02-17 13:59:22
ว512 D01F การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและใช้งบประมาณพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center :HCEC) ปีงบประมาณ 2566 ระดับภูมิภาค 1,800.00 1,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จารุวรรณ ปัจจุ้ย อื่น ๆ 2023-02-17 12:07:38
ว502 H01A การจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10,000.00 9,976.00
ดำเนินงาน ลงทุน
24.00 ฉวีวรรณ หอธรรมกุล อื่น ๆ 2023-02-17 11:59:31
ว319 E03A จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 2/2565 1,656,500.00 1,656,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-02-13 09:23:19
ว365 C02A การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามพระราชดำริฯ และโรงเรียนทั่วไป 9,980.00 9,980.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-02-06 15:18:22
ว346 C02A จัดสรรงบดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิส เพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 14,000.00 14,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 สกุณา เรืองทิพย์ ส่งคืนโครงการ สพฐ. อื่น ๆ 2023-02-06 15:01:21
ว317 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ประถมศึกษา 11,500.00 8,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,500.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-02-02 12:21:36
ว253 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกาา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2,200.00 1,672.00
ดำเนินงาน ลงทุน
528.00 ดร.อารยา ช่ออังชัญ อื่น ๆ 2023-02-02 11:51:07
ว259 D06F โครงการประเมินความสามรถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ 9,540.00 9,540.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 วาสนา ยาวงษ์ อื่น ๆ 2023-01-30 10:55:49
ว207 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากร เครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ ปฐมวัย 15,000.00 15,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-01-25 16:22:14
ว197 D06C โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4,000.00 4,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-01-25 16:14:37
ว171 C02A การจัดสรรงบประมาณการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3,211,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,211,200.00 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล อื่น ๆ 2023-01-25 15:51:03
ว167 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนให้กับลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 26,640.00 26,640.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-01-25 15:42:31
ว195 C02A การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1,215,000.00 1,143,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
71,200.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-01-25 15:34:26
ว150 D01G การพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก Active Learning 40,000.00 31,960.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,040.00 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ อื่น ๆ 2023-01-25 15:23:50
ว198 D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 4,266,100.00 4,266,100.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-01-25 15:11:51
ว126 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 16,000.00 16,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-01-18 10:29:46
ว125 C02E โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลัง เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 3,600.00 2,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,100.00 จันทร์อำไพ จันทร์ผา อื่น ๆ 2023-01-18 10:24:44
ว58 D03A การประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ 5,400.00 5,184.00
ดำเนินงาน ลงทุน
216.00 นุ่นนภา เหล่าเจริญ อื่น ๆ 2023-01-16 09:16:33
ว73 E03A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (30 เปอร์เซนต์) 6,620,916.00 6,620,916.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-01-16 09:09:57
ว5854 D03B การอบรมเชิงปฏิบัติการ 1,300.00 1,300.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปุณณภัสสร์ สุขเจริญ อื่น ๆ 2023-01-06 16:07:29
ว20 D06A ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการออกแบบการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาและแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 2,000.00 2,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2023-01-06 16:01:14
ว5750 C02E หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สพฐ. 3,480.00 3,480.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กมลพัทน์ อื่น ๆ 2022-12-26 13:17:00
ว5654 G01A การโอนเงินงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาของ สพฐ. ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 56,000.00 28,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
28,000.00 กมลพัทน์ อื่น ๆ 2022-12-26 13:11:43
ว5725 E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2565 204,000.00 204,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 นางสาวจุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-26 12:23:36
ว5603 C02D เชิญประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ 5,500.00 5,500.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กลุ่มส่งเสริม/นางนุสรา ชื่นประสงค์ อื่น ๆ 2022-12-20 14:34:24
ว5470 D06H การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับศึกษานิเทศก์และสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ด้วยรูปแบบผสมผสาน (Online และ Face to face) 2,500.00 1,776.00
ดำเนินงาน ลงทุน
724.00 ปุณณภัสสร์ สุขเจริญ อื่น ๆ 2022-12-08 11:14:08
ว5365 C02B การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร งานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) 18,000.00 18,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 พศวีร์ ศุภโสภณ อื่น ๆ 2022-12-08 11:09:11
ว5252 C02F แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าคุรุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 620,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
620,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 13:41:52
ว5252 C02F แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 1,901,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,901,600.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 13:34:36
ว5190 D04B แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 13 โรงเรียน) 8,514,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,514,800.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 13:21:23
ว5190 C02H แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนปกติ 42 โรงเรียน) 13,051,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,051,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 13:17:01
ว5197 A01A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ (ตุลาคม 65-กุมภาพันธ์ 66) 1,153,500.00 1,143,800.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,700.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2022-12-06 13:00:00
ว5505 C02D จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 10,000.00 10,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 รภัสสา ยะมาวิรัญ อื่น ๆ 2022-12-06 12:00:20
ว5169 C01A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ก่อนประถมศึกษา 183,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
183,800.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 11:57:24
ว5169 D04A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 83,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
83,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 11:48:16
ว5169 C02A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 290,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
290,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2022-12-06 10:11:40
ว5054 C02A งบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กฤษดา หาญเม่ง อื่น ๆ 2022-11-15 15:53:03
ว5145 D02P จัดสรรงบประมาณค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม-มีนาคม) 568,080.00 568,080.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2022-11-15 15:34:22
ว5142 D02P จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม-มีนาคม) 1,047,384.00 1,047,384.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2022-11-15 15:23:06
ว5199 C02A การประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมงานชาวไทย 7,760.00 4,400.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,360.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 2022-11-10 11:05:40
ว5005 D06F การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และ O-NET ปีการศึกษา 2565 2,500.00 2,096.00
ดำเนินงาน ลงทุน
404.00 สิริญา จิตวัฒนาธรรม อื่น ๆ 2022-11-07 11:19:33
ว4993 D06F การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุง พัฒนา และจัดฉบับเครื่องมือวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) 2,500.00 2,120.00
ดำเนินงาน ลงทุน
380.00 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ อื่น ๆ 2022-11-07 11:14:59
ว4953 D02A การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย 2,300.00 1,880.00
ดำเนินงาน ลงทุน
420.00 ธัญลักษณ์ อื่น ๆ 2022-11-04 16:51:57
ว4954 D02C การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 170,000.00 160,933.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,067.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2022-11-04 16:48:16
ว4881 C02A การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 3,000,000.00 3,000,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 ปณิชา อื่น ๆ 2022-10-31 14:17:52
ว4769 D02L การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ฯ 3,600.00 3,304.00
ดำเนินงาน ลงทุน
296.00 นุ่นนภา อื่น ๆ 2022-10-28 11:00:36
ว4832
ว4832
ว4832
E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (70 เปอร์เซ็นต์) 20,141,344.00 20,141,344.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 จุรีพร อื่น ๆ 2022-10-28 10:52:50
ว4811
ว4811
A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่1) ต.ค.65-ก.พ.66 1,663,000.00 1,663,000.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2022-10-25 15:22:39
ว4735 D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ครั้งที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) 4,412,250.00 4,412,250.00
ดำเนินงาน ลงทุน
0.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2022-10-18 16:05:00
ว4734 D04B การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการผูกพันเดิม) โรงเรียนบ้านทับใต้ 11,282,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,282,000.00 จุรีพร อื่น ๆ 2022-10-18 15:54:13

กลับ