ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 การเงินเขียนว่าใช้ในเขต 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00
รวม 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00