ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าตอบแทน 9 ราย ต.ค. 65 0.00 177,890.00 0.00 0.00 0.00 177,890.00
2 ประกันสังคม 9 ราย ต.ค. 65 0.00 0.00 4,014.00 0.00 0.00 4,014.00
3 ค่าตอบแทน 9 ราย พ.ย. 65 0.00 191,150.00 0.00 0.00 0.00 191,150.00
4 ประกันสังคม 9 ราย พ.ย. 65 0.00 0.00 4,014.00 0.00 0.00 4,014.00
5 ค่าตอบแทน 13 ราย ธ.ค. 65 0.00 256,520.00 0.00 0.00 0.00 256,520.00
6 ประกันสังคม 13 ราย ธ.ค. 65 0.00 0.00 5,814.00 0.00 0.00 5,814.00
7 ค่าตอบแทน 13 ราย ม.ค. 66 0.00 256,520.00 0.00 0.00 0.00 256,520.00
8 ประกันสังคม 13 ราย ม.ค. 66 0.00 0.00 9,690.00 0.00 0.00 9,690.00
9 กองทุนเงินทดแทน ปี 2566 0.00 0.00 6,873.00 0.00 0.00 6,873.00
10 ค่าตอบแทน ก.พ.66 0.00 243,662.00 0.00 0.00 0.00 243,662.00
11 ค่าตอบแทน มี.ค.66 0.00 256,520.00 0.00 0.00 0.00 256,520.00
12 ค่าตอบแทน เม.ย.66 0.00 227,738.00 0.00 0.00 0.00 227,738.00
13 ประกันสังคม ก.พ.66 0.00 0.00 9,197.00 0.00 0.00 9,197.00
14 ประกันสังคม มี.ค.66 0.00 0.00 9,690.00 0.00 0.00 9,690.00
15 ประกันสังคม เม.ย.66 0.00 0.00 3,708.00 0.00 0.00 3,708.00
รวม 0.00 1,610,000.00 53,000.00 0.00 0.00 1,663,000.00