ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเดินทางฯ 8-11 ม.ค.66 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00
รวม 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00