ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเดินทาง 10-13 ธันวาคม 65 ผอ.โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง 5,400.00 0.00 2,448.00 0.00 0.00 2,448.00
2 ค่าเดินทาง 10-13 ธันวาคม 65 ศน.นุ่นนภา 5,400.00 0.00 2,736.00 0.00 0.00 2,736.00
รวม 10,800.00 0.00 5,184.00 0.00 0.00 5,184.00