ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าเดินทางไปราชการฯ 29-31 ม.ค. 66 มะลิ เมฆขยาย 3,600.00 0.00 1,100.00 0.00 0.00 1,100.00
2 ค่าเดินทางไปราชการฯ 29-31 ม.ค. 66 จันทร์อำไพ คำผา 3,600.00 0.00 1,400.00 0.00 0.00 1,400.00
รวม 7,200.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00