ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าสำเนาแบบทดสอบ จำนวน 117 ฉบับๆละ 20 บาท 0.00 0.00 2,340.00 0.00 0.00 2,340.00
2 ค่าสำเนาคู่มือการประเมินความสามารถด้านการอ่าน จำนวน 8 เล่มๆละ 113 บาท 0.00 0.00 904.00 0.00 0.00 904.00
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คนๆ 30บาท จำนวน 1 มื้อ 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
4 ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการเยี่ยมสนามสอบ จำนวน 18 คนๆละ120 บาท 0.00 0.00 1,920.00 0.00 0.00 1,920.00
5 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงในการเยี่ยมสนามสอบ 0.00 0.00 1,376.00 0.00 0.00 1,376.00
รวม 0.00 0.00 9,540.00 0.00 0.00 9,540.00