ลำดับที่ รายการใช้จ่าย ได้รับจัดสรร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวม ดำเนินการ
1 ค่าสำเนาแบบทดสอบ จำนวน 139 ฉบับๆละ 30 บาท 0.00 0.00 4,170.00 0.00 0.00 4,170.00
2 ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการเยี่ยมสนามสอบ 0.00 0.00 770.00 0.00 0.00 770.00
3 ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบแบบอัตนัยและคณะทำงานจำนวน 42 คนๆละ 120 บาท จำนวน 1 วัน 0.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 5,040.00
รวม 0.00 0.00 9,980.00 0.00 0.00 9,980.00