หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
    1.1 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ว4851 A01A ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ( 6 เดือน ตุลาคม 66- มีนาคม 67) 1,648,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,648,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว5174 A01A ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม 2 ราย) 180,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
180,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว5174 A01A ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (เพิ่มเติมประกันสังคม 2 ราย) 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว5415 A01A ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) 1,071,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,071,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
    2.1 โครงการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาแะเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
    3.1 ผลผลิตที่ 1 ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
    3.2 ผลผลิตที่ 2 ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
ว5117 C02A การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 22,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
22,000.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 
ว4850 C02A การจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 
ว5407 C02A ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. 1,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600.00 จันทร์อำไพ คำผา อื่น ๆ 
ว5276 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตผู้เรียน 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 ธัญลักษณ์ อื่น ๆ 
    3.3 ผลผลิตที่ 3 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
    3.4 ผลผลิตที่ 4 เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ
    3.5 ผลผลิตที่ 5 เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    3.6 ผลผลิตที่ 6 เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
    4.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตรรรษที่ 21
    4.2 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ว5108 D02C ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67) 255,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
255,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว4855
ว4855
ว4855
D02P ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 66-มกราคม 67) 5,416,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,416,200.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว4977 D02P ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน ( ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567) 1,223,928.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,223,928.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
ว5152 D02P ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 66 - พฤษภาคม 67) 378,720.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
378,720.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 
    4.3 โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
    4.4 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
    4.5 โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
    4.6 โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ว5117 D06F การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กฤษดา อื่น ๆ 
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
    5.1 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
    5.2 โครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับพื้นที่
    5.3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ว5085
ว5085
ว5085
E03A โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) 20,261,702.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,261,702.00 จุรีพร อื่น ๆ 
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
    6.1 โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
    7.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
8. แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
    8.1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

กลับ