หนังสือแจ้งการโอน รหัสกิจกรรมหลัก เรื่อง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ วัน/เดือน/ปี
ที่ได้รับจัดสรร ใช้จ่ายไป คงเหลือ
ว0 D06I แจ้งจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อสนับสนุนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2566 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-06-11 09:10:27
ว2218 C02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 23,150.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,150.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-06-10 08:21:02
ว0 E01A การจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-06-10 08:05:01
ว2276 C02A การโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อดำเนินการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาผ่านโปรแกรมพัฒนาครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์ ประจำปี 2567 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-06-05 02:29:44
ว2072 D01G โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระยะระหว่างการพัฒนา (On-site Training) 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-06-05 02:23:16
ว2150 C02B การจัดสรรงบประมาณในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง 7,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-06-04 06:21:39
ว1963 D02P จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าจ้างบุคลากรวิทยาศา่สตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ครั้งที่ 2 (มิถุนายน - กันยายน 2567) 189,360.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
189,360.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-28 09:30:32
ว2152 D04A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อการบริหารโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย "1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ" 25,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
25,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 2024-05-28 09:22:23
ว2151 D02N แจ้งโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายผลให้กับโรงเรียนตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-05-28 07:15:43
ว1923 C02A การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 519,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
519,750.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-27 07:33:58
ว2110 C02B การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถา่นศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 23,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,000.00 กลุ่มบริหารงานบุคคล อื่น ๆ 2024-05-24 09:08:57
ว2073 H01B การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 60,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
60,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ/กลุ่มกฎหมาย อื่น ๆ 2024-05-24 02:42:24
ว1964 D04A การจัดสรรงบประมาณในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 2024-05-20 05:54:25
ว2048 E02B การจัดสรรงบประมาณในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-05-20 03:18:33
ว1954 D02C การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน (ครั้งที่ 2) 76,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
76,500.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-17 03:47:42
ว2002 C02A การจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1,299,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,299,400.00 ICT อื่น ๆ 2024-05-17 02:27:58
ว1864 C03B ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย 3,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,500.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-05-16 07:28:10
ว2100 E02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะ) 62,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
62,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2024-05-16 01:24:34
ว2091 E02A ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการจัดการศึกษา วางแผนและสนับสนุนการบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2567 7,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,400.00 ICT อื่น ๆ 2024-05-15 07:56:44
ว1797 E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) เพิ่มเติม 15,896,932.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,896,932.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-05-14 03:52:51
ว1906 D02P จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม2567) 698,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
698,400.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-14 02:59:57
ว1830 D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 3 ระยะเวลา 3 เดือน (มิถุนายน - สิงหาคม 2567) 4,047,750.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,047,750.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-13 04:09:54
วว1767 A01A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายการค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 2 710,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
710,000.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-07 04:53:13
วว1775 A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 3) 947,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
947,000.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-05-07 04:46:28
วว1766 C02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3 1,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 2024-05-07 04:17:26
วว1774 A01A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับจ้างเหมาบริการนักการภารโรงระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - กันยายน 2567) 1,890,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,890,000.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-04-30 04:42:05
ว0 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง 6,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,200.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-04-19 08:07:12
ว2043 C02F แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 950,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
950,500.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-04-18 05:15:56
ว2002 C02F แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 320,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
320,500.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-04-18 05:13:06
ว0 E02B การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-04-18 05:04:42
ว1802 C02A แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 426,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
426,500.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-04-17 02:55:12
ว1787 C02H แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) 11,628,400.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
11,628,400.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-04-17 02:51:37
ว0 D04A จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 2024-03-21 08:05:36
ว0 H01A การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมโครงการโรงเรียนสุจริต และการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 80,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
80,000.00 กลุ่มนิเทศ/กลุ่มกฎหมาย อื่น ๆ 2024-03-21 06:44:28
ว907 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดี มีความสุข สู่การนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 2,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,200.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-03-19 02:38:51
วว719 C04E การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา 2,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2024-03-19 02:33:45
ว817 C02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 1,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,000,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 2024-03-19 02:24:35
ว0 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบ (Prototype) นวัตกรรมนิเวศการเรียนรู้ที่เสริมสร้างครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง 2,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,200.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-03-14 09:13:43
ว0 C02A ขอความอนุเคราะห์ค่าพาหนะในการเดินทางและค่าที่พักสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูผู้ร่วมปฏิบัติิงานกับอาสาสมัครอเมริกันในการเข้าร่วมพิธีสาบานตนและการประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บังคับบัญชาและครูผู้ร่วมปฏิบัติงานของอาสาสมัครอเมริกัน รุ่น 135 14,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,000.00 กลุ่มพัฒนาบุคลากรฯ อื่น ๆ 2024-03-13 11:46:52
ว1018 E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 (70%) 16,595,130.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,595,130.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-03-11 10:32:32
ว1016 A01A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน แผนงานบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร และงบดำเนินงาน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (ครั้งที่ 2) 356,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
356,500.00 ปรียา อื่น ๆ 2024-03-08 14:36:15
ว2163 D01A การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นเลิศ 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-03-08 14:11:40
ว1003 C02A การจัดสรรโอนเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน OBEC Content Center 15,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
15,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2024-03-05 14:23:57
ว923 H01A การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 20,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-03-01 08:54:34
ว920 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer; LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-02-23 11:05:00
ว859 C02B การโอนจัดสรรงบประมาณดำเนินกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 9,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
9,800.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2024-02-22 09:23:06
ว457 C02B จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching เป้าหมายชีวิต ตามนโยบายเรียนดีมีความสุข 3,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,500.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2024-02-14 10:05:48
ว417 E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯ รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 1,572,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,572,500.00 จุรีพร อื่น ๆ 2024-02-02 11:25:49
ว507 D02P การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2567) 5,306,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,306,000.00 นางสาวปรียา ใช่ทอง อื่น ๆ 2024-02-02 11:04:41
ว518 D04D การโอนจัดสรรงบประมาณเพื่อบริหารจัดการสอบและการพิมพ์แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ของโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 7,720.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,720.00 กลุ่มนิเทศ ฯ อื่น ๆ 2024-02-01 16:13:40
ว482 C02A จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 30,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
30,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2024-01-30 09:37:08
ว277 C02A การจัดสรรค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1,039,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,039,500.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2024-01-24 13:08:15
ว47 C02B ประชุมวิชาการ 43 ปี การศึกษาไทยก้าวไกลด้วยพระเมตตา "การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรันดารตามพระราชดำริฯ 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กลุ่มพัฒนาครูฯ อื่น ๆ 2024-01-23 10:25:44
ว5758 C02A จัดสรรโอนงบประมาณการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักรียนตามความถนัดและความสนในด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ครั้งที่ 2 6,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
6,000.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2024-01-23 10:22:43
ว5700 C02A โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้การบริหารงานการคลังแลสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสพฐ. 1,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600.00 กลุ่มการเงินฯ อื่น ๆ 2024-01-23 10:19:06
ว5681 E03A จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566(30%) 7,692,095.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
7,692,095.00 จุรีพรศ์ อื่น ๆ 2024-01-23 10:16:36
ว5666 C02E การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เครือข่ายนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สพฐ. 3,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
3,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2024-01-23 10:12:39
ว195 C02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 16,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
16,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2024-01-12 15:13:22
ว243 D06F โอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป 14,720.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,720.00 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ อื่น ๆ 2024-01-12 15:08:48
ว243 D06F โอนจัดสรรเงินงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียนทั่วไป 14,780.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
14,780.00 ธัญลักษณ์ ตั๊งถาวรการ อื่น ๆ 2024-01-12 15:06:08
ว35 C02A การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2567 (มกราคม ถึง ธันวาคม 2567) 23,544.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
23,544.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2024-01-04 09:59:22
ว278 C02A การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบพิมพ์รายงานเอกสารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ลักษณะที่ 3 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,800.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,800.00 กฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย อื่น ๆ 2023-12-27 16:31:23
ว81 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนิเวศการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง 2,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,200.00 กลุ่มนิเทศฯ อื่น ๆ 2023-12-27 14:44:45
ว79 C02D จัดสรรงบประมาณสำหรับการดำเนินการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กลุ่มส่งเสริมฯ อื่น ๆ 2023-12-27 09:53:54
ว5680 D02N แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 ศิรินุช ชูกุศล อื่น ๆ 2023-12-20 15:12:54
ว5680 C01B แจ้งแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย 10,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
10,000.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-12-20 11:22:58
ว5609 E03A เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) ภาคเรียนที่ 2/2566 208,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
208,000.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-12-19 14:58:02
ว5483 C02A การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 5,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,000.00 ศิรินุช, อารยา อื่น ๆ 2023-12-18 14:35:29
ว5483 D02N การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานพัฒนาผู้นำเคริอข่ายท้องถิ่น (Local Trainer:LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 4,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
4,000.00 กัญญาภัค แสงอัคคี อื่น ๆ 2023-12-18 10:44:18
ว5554
ว5554
ว5554
E03A การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ 21,884.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
21,884.00 จุรีพร ศรวงศ์ อื่น ๆ 2023-12-18 10:27:53
ว5415 A01A ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 6 เดือน (ต.ค.66-มี.ค.67) 1,071,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,071,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-11-30 15:27:52
ว5407 C02A ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมความเข้าใจการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแทนโรงเรียนขนาดเล็ก ตามคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. 1,600.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,600.00 จันทร์อำไพ คำผา อื่น ๆ 2023-11-30 15:22:00
ว5276 C02B การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตผู้เรียน 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 ธัญลักษณ์ อื่น ๆ 2023-11-27 09:42:21
ว5085
ว5085
ว5085
E03A โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 (70%) 20,261,702.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
20,261,702.00 จุรีพร อื่น ๆ 2023-11-14 09:56:52
ว4850 C02A การจัดสรรงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 2,000,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,000,000.00 ปณิชา อื่น ๆ 2023-11-14 09:36:26
ว5152 D02P ค่าจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 66 - พฤษภาคม 67) 378,720.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
378,720.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-11-13 16:01:53
ว5108 D02C ค่าตอบแทนการจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน งวดที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 66 - มีนาคม 67) 255,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
255,000.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-11-13 15:12:09
ว4977 D02P ค่าจ้างสำหรับการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยงเด็กพิการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 7 เดือน ( ตุลาคม 2566 - เมษายน 2567) 1,223,928.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,223,928.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-11-13 14:56:50
ว4855
ว4855
ว4855
D02P ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 4 เดือน (ตุลาคม 66-มกราคม 67) 5,416,200.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
5,416,200.00 กอบกาญจน์ อื่น ๆ 2023-11-13 12:53:16
ว5174 A01A ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ (เพิ่มเติมประกันสังคม 2 ราย) 8,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
8,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-11-13 10:27:54
ว5174 A01A ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (เพิ่มเติม 2 ราย) 180,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
180,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-11-13 10:24:23
ว4851 A01A ค่าตอบแทนการจ้างพนักงานราชการ ครั้งที่ 1 ( 6 เดือน ตุลาคม 66- มีนาคม 67) 1,648,000.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
1,648,000.00 กอบกาญจน์ เกิดทอง อื่น ๆ 2023-11-13 10:20:29
ว5117 D06F การประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 2,500.00 0.00
ดำเนินงาน ลงทุน
2,500.00 กฤษดา อื่น ๆ 2023-11-10 10:57:38
ว5117 C02A การดำเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 22,000.00 8,170.00
ดำเนินงาน ลงทุน
13,830.00 จารุวรรณ อื่น ๆ 2023-11-10 10:46:51

กลับ