กลยุทธ์ที่ หนังสือแจ้งจัดสรร หนังสือแจ้งการโอนเงิน เรื่องที่ได้รับจัดสรร โครงการที่จัดทำ งบประมาณที่ได้รับ ชื่อผู้รับผิดชอบ