กลยุทธ์ที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ส่งเสริม ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษา (50,000) 50,000.00 0.00 50,000.00 กมลพัทน์
2 สร้างเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานและแนะแนวในสถานศึกษา (28,000) 28,000.00 19,254.00 8,746.00 จารุวรรณ
2 พัฒนาประสิทธิภาพครูปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของเด็กปฐมวัย (45,000) 45,000.00 0.00 45,000.00 ศน.กัญญาภัค
3 ส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (65,000) 65,000.00 58,550.00 6,450.00 ศน.ศิรินุช
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (30,000) 30,000.00 0.00 30,000.00 ศน.ปุณณภัสสร์
3 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (40,000) 40,000.00 27,990.00 12,010.00 ศน.ปุณณภัสสร์
3 พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม ประชาธิปไตยและส่งเสริมความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (22,000) 22,000.00 0.00 22,000.00 ศน.ดวงแก้ว
3 พัฒนาการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad 0.00 20,000.00 -20,000.00 ศน.สกุณา
3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (327,000) 327,000.00 22,000.00 305,000.00 ศน.กฤษดา
3 ส่งเสริมศาสตร์พระราชาในสถานศึกษา (58,000) 58,000.00 54,530.00 3,470.00 ผอ.อารยา
3 พัฒนาทักษะเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (42,000) 42,000.00 0.00 42,000.00 ทิพย์สุคนธ์
3 ส่งเสริมการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) สู่การวิจัยพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (72,000) 72,000.00 60,000.00 12,000.00 ศน.ธัญลักษณ์/ศน.รัตนา
3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนา (15,000) 15,000.00 0.00 15,000.00 ศน.ธัญลักษณ์
3 ส่งเสริมสื่อนวัตกรรมของครูสู่การอ่านได้ของผู้เรียน (22,000) 22,000.00 20,200.00 1,800.00 ศน.นุ่นนภา
3 พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 (337,000) 337,000.00 104,000.00 233,000.00 ปุณณิศา
3 พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา (232,000) 232,000.00 65,050.00 166,950.00 มนตรี
4 ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทางไกลเพื่อการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็ก (19,000) 19,000.00 13,500.00 5,500.00 ศน.นุ่นนภา
4 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (20,000) 20,000.00 0.00 20,000.00 ศน.ดวงแก้ว
4 เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (130,000) 130,000.00 104,320.00 25,680.00 ศน.นุ่นนภา
4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (60,000) 60,000.00 60,000.00 0.00 ศน.ปราณี
4 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และระบบเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (65,000) 65,000.00 65,000.00 0.00 ผอ.กฤษณฤกษ์
4 พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 (33,000) 33,000.00 33,000.00 0.00 ผอ.กฤษณฤกษ์
4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 222,010.00 222,010.00 0.00 ปณิชา