ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 150,000.00 115,950.00 34,050.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 197,500.00 176,300.00 21,200.00 การเงิน
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 70,000.00 51,070.00 18,930.00 การเงิน
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 286,860.00 265,775.00 21,085.00 การเงิน
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 130,000.00 92,740.00 37,260.00 การเงิน
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 20,000.00 9,330.00 10,670.00 การเงิน
7 ค่าวัสดุพิธีการ 20,000.00 3,800.00 16,200.00 การเงิน
8 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 672,500.00 540,200.00 132,300.00 การเงิน
9 ค่าสาธารณูปโภค 740,000.00 563,492.00 176,508.00 การเงิน
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 350,000.00 263,496.00 86,504.00 ชนาพร
11 สำรองจ่าย 163,140.00 100,275.00 62,865.00 กัลยรัสย์
12 โครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1,200,000.00 949,404.00 250,596.00 ปณิชา