ลำดับที่ เรื่อง งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณคงเหลือ ชื่อผู้รับผิดชอบ รายละเอียด ไฟล์โครงการ
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 100,000.00 39,752.00 60,248.00 ชนาพร
2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและครุภัณฑ์ 100,000.00 0.00 100,000.00 พรพิมล
3 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 50,000.00 0.00 50,000.00 พรพิมล
4 ค่าวัสดุสำนักงาน 80,000.00 0.00 80,000.00 พรพิมล
5 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 100,000.00 0.00 100,000.00 พรพิมล
6 ค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 20,000.00 0.00 20,000.00 พรพิมล
7 ค่าวัสดุพิธีการ 20,000.00 0.00 20,000.00 พรพิมล
8 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 330,000.00 0.00 330,000.00 พรพิมล
9 ค่าสาธารณูปโภค 400,000.00 0.00 400,000.00 การเงิน
10 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 100,000.00 71,964.00 28,036.00 ชนาพร
11 สำรองจ่าย 200,000.00 0.00 200,000.00 กัลยรัสย์
12 โครงการที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 500,000.00 0.00 500,000.00 ปณิชา