ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053) 3,727,020.00 701,294.00 3,025,726.00 18.82
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801) 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311) 35,500.00 0.00 35,500.00 0.00
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226) 120,318,641.00 66,958,957.47 53,359,683.53 55.65
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803) 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805) 275,500.00 0.00 275,500.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317) 0.00 0.00 0.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228) 13,667,748.00 2,173,494.19 11,494,253.81 15.90
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439) 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345) 355,000.00 328,000.00 27,000.00 92.39
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 725,240.00 592,940.00 132,300.00 81.76
รวม 139,204,649.00 70,754,685.66 68,449,963.34 50.83
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84
รวม 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84

กลับ