ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053) 1,379,340.00 701,294.00 678,046.00 50.84
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801) 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311) 35,500.00 0.00 35,500.00 0.00
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226) 104,413,346.00 61,429,943.22 42,983,402.78 58.83
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803) 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805) 274,000.00 0.00 274,000.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317) 0.00 0.00 0.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228) 10,345,148.00 1,637,720.00 8,707,428.00 15.83
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439) 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345) 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 716,880.00 0.00 716,880.00 0.00
รวม 117,414,214.00 63,768,957.22 53,645,256.78 54.31
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84
รวม 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84

กลับ