ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053) 3,538,020.00 701,294.00 2,836,726.00 19.82
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801) 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311) 35,500.00 0.00 35,500.00 0.00
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226) 110,640,601.00 63,554,147.73 47,086,453.27 57.44
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803) 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805) 275,500.00 0.00 275,500.00 0.00
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317) 0.00 0.00 0.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228) 12,420,548.00 2,150,494.19 10,270,053.81 17.31
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439) 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345) 355,000.00 108,000.00 247,000.00 30.42
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 725,240.00 0.00 725,240.00 0.00
รวม 128,090,409.00 66,513,935.92 61,576,473.08 51.93
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84
รวม 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84

กลับ