ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053) 3,230,160.00 3,173,052.00 57,108.00 98.23
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801) 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311) 55,500.00 55,500.00 0.00 100.00
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226) 144,735,136.00 143,896,125.00 839,011.00 99.42
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803) 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805) 405,500.00 379,100.00 26,400.00 93.49
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317) 0.00 0.00 0.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228) 7,443,808.00 7,382,208.00 61,600.00 99.17
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439) 300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345) 389,800.00 389,800.00 0.00 100.00
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 1,572,140.00 1,460,740.00 111,400.00 92.91
12. แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 6,354,480.00 6,354,480.00 0.00 100.00
รวม 164,486,524.00 163,391,005.00 1,095,519.00 99.33
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 15,650,700.00 15,650,700.00 0.00 100.00
รวม 15,650,700.00 15,650,700.00 0.00 100.00

กลับ