ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (1053) 3,230,160.00 1,525,477.00 1,704,683.00 47.23
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ (0801) 0.00 0.00 0.00 0.00
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (0311) 55,500.00 20,000.00 35,500.00 36.04
4. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (0226) 142,754,902.00 84,018,767.84 58,736,134.16 58.86
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (0803) 0.00 0.00 0.00 0.00
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (0805) 405,500.00 5,100.00 400,400.00 1.26
7. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (0317) 0.00 0.00 0.00 0.00
8. แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (0228) 13,763,388.00 4,123,047.19 9,640,340.81 29.96
9. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (0439) 100,000.00 0.00 100,000.00 0.00
10. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ (1345) 393,600.00 328,000.00 65,600.00 83.33
11. งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 1,567,140.00 596,940.00 970,200.00 38.09
รวม 162,270,190.00 90,617,332.03 71,652,857.97 55.84
ลำดับที่ แผนงาน งบประมาณทั้งสิ้น ใช้จ่ายไป คงเหลือ ใช้จ่ายไปคิดเป็นร้อยละ
1. งบประมาณเบิกเหลื่อมปี 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84
รวม 15,650,700.00 14,530,329.00 1,120,371.00 92.84

กลับ